background

Toepassing

Op alle aanbiedingen en bestellingen m.b.t. particuliere bloemenabonnementen zijn de nu volgende voorwaarden van toepassing. Onze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen op onze website (www.joycebloembinderij.nl). Op verzoek stuurt Joyce Bloembinderij u een exemplaar toe.  

 

Privacy

 • Joyce Bloembinderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons door de gebruiker wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
 • Joyce Bloembinderij gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw order. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht. 
 • U ontvangt door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd per post, e-mail of telefoon. 

 

 Bestellingen

 • Bestellingen m.b.t. particuliere bloemenabonnement kunnen uitsluitend worden gedaan voor bezorgding in ’t Harde, Doornspijk, Elburg, Hoge Enk, Oldebroek of  ’t Loo  ,
 • Indien bestellingen niet gegarandeerd kunnen worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Fouten in bezorgingsgegevens, zijn op risico van de klant. Dit geldt ook voor de eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van foute adressering. 
 • Het annuleren van een bestelling dient tenminste 48 uur voor de bezorgdatum bij Joyce Bloembinderij bekend te zijn. Joyce Bloembinderij zal in dat geval het aankoopbedrag (minus evt. gemaakte kosten) terugboeken/verrekenen.
 • Als gevolg van seizoenswisselingen en het aanbod van bloemen zijn afwijkingen in een besteld boeket mogelijk. 
 • Bestellingen zijn door de klant te allen tijden direct te wijzigen of opzegbaar. Dit dient de besteller/klant telefonisch of per email door te geven.

 

 Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Voor particuliere bloemenabonnementen brengt Joyce geen bezorg- en administratiekosten in rekening.
 • Alle bedragen worden in euro's weergegeven. 

 

 Betaling

 • De betaling geschiedt op rekening. De klant/besteller ontvangt hiervoor achteraf een maandelijkse factuur (pdf bestand) per email.
 • Bestellers die woonachtig zijn buiten het bezorggebied en een bloemen-abonnement cadeau geven ontvangen vooraf een factuur en betalen vooraf.
 • De betaling dient te geschieden binnen de, op de factuur vermelde, betalingstermijn van 10 dagen.
 • De 10% kortingsactie geldt bij afname van minimaal 6 leveringen en wordt verleent over deze eerste 6 leveringen. De korting is per klant éénmalig.
 • De gratis vaas geldt bij afname van minimaal 6 leveringen. De gratis vaas is per klant éénmalig.

 

 Levering

 • Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en (Nederlandse)feestdagen. 
 • Leveringstijdstippen worden niet gegarandeerd. U kunt wel uw voorkeur aangeven. 
 • Bij afwezigheid van de geadresseerde worden de bloemen aangeboden bij de favouriete buren of op een geheime afgesproken plaats. Deze zijn aangegeven door de klant bij het bestelproces.
 • Gedurende vakantieperiode waarbij Joyce Bloembinderij gesloten is kan Joyce Bloembinderij het bloemenabonnement tijdelijk opschorten. Dit is uiteraard ook mogelijk voor de klant/besteller.

 

Overmacht

 • Wanneer door overmacht niet bezorgd kan worden, zal Joyce Bloembinderij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 • Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld: werkstakingen, demonstraties, (slecht)weersinvloeden, maatregelen genomen door overheidsinstanties ... etc ... etc ... 
 • Joyce Bloembinderij kan in geval van overmacht -na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 

 

 Garantie

 • Joyce Bloembinderij biedt de ontvanger 5 dagen versgarantie op het boeket of bloemstuk, mits de bloemen op de voorgeschreven manier wordt behandeld. 
 • Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was. 
 • Indien de ontvanger en/of klant aanspraak wil maken op garantie dient de ontvanger en/of klant Joyce Bloembinderij binnen 5 dagen hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. 

 

Aansprakelijkheid

Mocht er tijdens transport breuk, beschadiging of vermissing optreden, dan draagt Joyce Bloembinderij er zorg voor, dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd.

 

Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.